Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

I nie po to mam serce,by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— (via inveens)
Reposted fromdivi divi
I znów ta chłodna depresja
Bez sensu twa egzystencja
— Kali (via nieby-t)
Reposted fromdivi divi
5409 228e
Reposted fromdivi divi
chachi
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
chachi
Reposted fromsilence89 silence89 viadivi divi

August 13 2017

chachi
chachi
chachi
9353 b712
chachi
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadzony dzony
chachi

August 11 2017

2989 5bbf 500
chachi
2023 afcb 500
Reposted fromdzony dzony

August 10 2017

6353 357e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
chachi

July 28 2017

5994 5b2c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaSkydelan Skydelan
chachi
Lubię, kiedy mi się śnisz.
— Anna Wyszkoni - Zanim to powiem
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
chachi

Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?

Bo martwię się o Ciebie całą noc

— James Arthur
Reposted fromsafeway safeway viaSkydelan Skydelan
7703 4425 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl