Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

chachi
3085 1180 500
Reposted fromsarazation sarazation viaSkydelan Skydelan
chachi
0137 48bb 500
Reposted frompesy pesy viaSkydelan Skydelan
chachi
0137 48bb 500
Reposted frompesy pesy viaSkydelan Skydelan
chachi
7903 6be1

July 25 2017

chachi
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viatarczyn tarczyn

July 24 2017

1162 170f 500
Reposted fromamouretart amouretart viaSkydelan Skydelan
chachi
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaSkydelan Skydelan

July 20 2017

chachi
Zaraz muszę jechać. Już za Tobą tęsknię.
— P.
chachi
chachi
chachi
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.

July 17 2017

chachi
3934 3ab5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanncey anncey
chachi
Reposted frombluuu bluuu viapurplecornflowers purplecornflowers
chachi
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viapurplecornflowers purplecornflowers
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
chachi
9126 566d 500
Mammatus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
chachi
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
chachi
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
chachi
7385 a8a8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaanncey anncey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl